संसोधित नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धमा ।

2023-08-28T10:27:22+05:45

भर्ना सुचना RESULT ANIMAL SCIENCE RESULT ELECTRICAL ENGINEERING RESULT PLANT SCIENCE RESUL CIVIL ENGINEERING

संसोधित नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धमा ।2023-08-28T10:27:22+05:45

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९

2022-09-11T16:54:54+05:45

A Cover Letter ELECTRICAL ENGG. CIVIL ENGG. PLANT SCIENCE ANIMAL SCIENCE  

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९2022-09-11T16:54:54+05:45

पास सूचिको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सूचना।

2021-11-10T00:42:16+05:45

CLICK HERE TO VIEW NOTICE ELECTRICAL ENGG RESULT PLANT SCIENCE RESULT VET SCIENCE RESULT CIVIL ENGG RESULT

पास सूचिको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सूचना।2021-11-10T00:42:16+05:45

Diploma in Civil Engineering, Electrical Engineering, Plant Science & Animal Science Entrance Result 2078.

2021-09-28T16:42:11+05:45

CLICK HERE TO VIEW NOTICE VIEW CIVIL ENGINEERING RESILT VIEW ELECTRICAL ENGINEERING RESILT VIEW ANIMAL SCIENCE RESILT VIEW ANIMAL SCIENCE RESILT

Diploma in Civil Engineering, Electrical Engineering, Plant Science & Animal Science Entrance Result 2078.2021-09-28T16:42:11+05:45

वैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

2021-08-07T09:08:48+05:45

वैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।2021-08-07T09:08:48+05:45

शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग तहमा विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रममा वैकल्पिक उम्मेदवारको भर्ना सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना |

2021-08-07T09:09:16+05:45

शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग तहमा विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रममा वैकल्पिक उम्मेदवारको भर्ना सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना |2021-08-07T09:09:16+05:45

डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ को बिषेश छात्रवृती कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ को भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

2021-08-07T09:10:01+05:45

सूचना RESULT OF ELECTRICAL ENGG. SPECIAL SCHOLARSHIP ENTRANCE 2077

डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ को बिषेश छात्रवृती कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ को भर्ना सम्बन्धी सूचना ।2021-08-07T09:10:01+05:45
Go to Top