Together Everyone Achieve More

Binita Sashankar
Binita SashankarAdmin Asst.
Santosh Yadav
Santosh YadavAccountant
Reena Kumari Khadka
Reena Kumari KhadkaOff, Asst.
Raj Kumar Yadav
Raj Kumar YadavRepairer Asst.
Jugal Kishore Yadav
Jugal Kishore YadavSecurity Guard
Ram Pratap Yadav
Ram Pratap YadavSecurity Guard
Bikendra Kumar Yadav
Bikendra Kumar YadavSecurity Guard
Nand Kishore Yadav
Nand Kishore YadavCleaning Staff
Satanandan Kumar Sah
Satanandan Kumar SahOffice Assistant
Dev Kala Devi
Dev Kala DeviCleaning Staff