Together Everyone Achieve More

Mr. Gobinda Paudel
Mr. Gobinda PaudelPrincipal
Ms. Binita Sashankar
Ms. Binita SashankarAdmin Assistant (Store Keeper)
Mr. Santosh Yadav
Mr. Santosh YadavAccountant
Mr. Nilesh Yadav
Mr. Nilesh YadavAdmin Assistant
Mrs. Rina Kumari Khadka
Mrs. Rina Kumari KhadkaLibrarian
Mr. Satanandan Kumar Sah
Mr. Satanandan Kumar SahLibrarian
Mr. Ram Kishor Yadav
Mr. Ram Kishor YadavHeavy Driver
Mr. Arun Kumar Sah
Mr. Arun Kumar SahLight Driver
Mr. Nand Kishor Sah
Mr. Nand Kishor SahOffice Helper
Mr. Raj Kishor Yadav
Mr. Raj Kishor YadavOffice Helper
Mr. Mani Yadav
Mr. Mani YadavLivestock Caretaker
Mrs. Dev Kala Devi
Mrs. Dev Kala DeviOffice Helper
Ms. Sobita Tharu
Ms. Sobita TharuOffice Helper
Mr. Padam Lama
Mr. Padam LamaSecurity Guard
Mr. Satrudhan Sah
Mr. Satrudhan SahSecurity Guard