Ram Narayan Chaudhary
Ram Narayan ChaudharyPrincipal
Dinesh Kumar Mahto
Dinesh Kumar MahtoHOD-CIVIL
Dr. Binod Kumar Yadav
Dr. Binod Kumar YadavHOD-AG-Vet Science
Abhishek Kumar Singh
Abhishek Kumar SinghHOD-Electrical
AnuraJ Chaudhary
AnuraJ ChaudharyHOD-AG-Plant Science
Jitendra Kumar Yadav
Jitendra Kumar YadavInstructor(site engineer)
Ram Ishwar Yadav
Ram Ishwar YadavInstructor
Sushil Kumar Ray
Sushil Kumar RayInstructor
Dr. Amar Kumar Mahto
Dr. Amar Kumar MahtoInstructor
Radheshyam Chaudhary
Radheshyam ChaudharyInstructor
Bhagendra Yadav
Bhagendra YadavInstructor
Suresh Kumar Yadav
Suresh Kumar YadavInstructor
Binod Kumar Sah
Binod Kumar SahInstructor
Sujit Kumar Ray
Sujit Kumar RayAsst. Instructor
Kamlesha Kumar Yadav
Kamlesha Kumar YadavAsst. Instructor
Sahendra Kumar Sah
Sahendra Kumar SahAsst. Instructor
Sarad Kumar Sharma
Sarad Kumar SharmaAsst. Instructor
Amit Kumar Yadav
Amit Kumar YadavTeaching Aid
Anil Kumar Chaudhary
Anil Kumar ChaudharyTeaching Aid