Dr. Ajay Kumar Jha
Dr. Ajay Kumar JhaAg Instructor (Animal Science)
Mr. Saroj Mandal
Mr. Saroj MandalHOD-Plant Science
Er. Abhishek Kumar Singh
Er. Abhishek Kumar SinghHOD-Electrical Engineering
Er. Dinesh Kumar Mahato
Er. Dinesh Kumar MahatoHOD-Civil Engineering
Dr. Binod Kumar Yadav
Dr. Binod Kumar YadavHOD-Animal Science
Er. Jitendra Kumar Yadav
Er. Jitendra Kumar YadavCivil Instructor
Er. Ram Ishwar Yadav
Er. Ram Ishwar YadavCivil Instructor
Ar. Binod Kumar Sah
Ar. Binod Kumar SahCivil Instructor
Er. Sushil Kumar Ray
Er. Sushil Kumar RayCivil Instructor
Dr. Amar Kumar Mahto
Dr. Amar Kumar MahtoAgriculture Instructor (Animal Sciecne)
Mr. Radheshyam Chaudhary
Mr. Radheshyam ChaudharyPhysics Instructor
Mr. Bhagendra Yadav
Mr. Bhagendra YadavMathematics Instructor
Dr. Juhi Kumari Thakur
Dr. Juhi Kumari ThakurAgriculture Instructor (Animal Science)
Mr. AnuraJ Chaudhary
Mr. AnuraJ ChaudharyAgriculture Instructor (Plant Science)
Er. Shubh Narayan Yadav
Er. Shubh Narayan YadavElectrical Instructor
Dr. Jitendra Kumar Sah
Dr. Jitendra Kumar SahAgriculture Instructor (Animal Science)
Mr. Surendra Prasad Yadav
Mr. Surendra Prasad YadavAgriculture Instructor (Plant Science)
Er. Arbind Kumar Karna
Er. Arbind Kumar KarnaElectrical Instructor
Mr. Sharad Kumar Sharma
Mr. Sharad Kumar SharmaCivil Assistant Instructor
Mr. Manoj Kumar Yadav
Mr. Manoj Kumar YadavMechanical Assistant Instructor
Mr. Sujit Kumar Ray
Mr. Sujit Kumar RayCivil Assistant Instructor
Mr. Sahendra Kumar Sah
Mr. Sahendra Kumar SahAgriculture Assistant Instructor (Animal Science)
Er. Kamlesha Kumar Yadav
Er. Kamlesha Kumar YadavCivil Assistant Instructor
Mr. Raj Kumar Yadav
Mr. Raj Kumar YadavTeaching Aid (Civil)
Mr. Anil Kumar Chaudhary
Mr. Anil Kumar ChaudharyTeaching Aid (Electrical)
Mr. Mukesh Chaudhary
Mr. Mukesh ChaudharyRepair Assistance (Electrical)
Mr. Amit Kumar Yadav
Mr. Amit Kumar YadavTeaching Aid (Civil)
Ms. Mamata Sah
Ms. Mamata SahTeaching Aid (Plant Science)
Mr. Sanjip Kumar Yadav
Mr. Sanjip Kumar YadavTeaching Aid (Animal Sciecne)