Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-13

2021-01-27T07:24:18+05:45

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice  Diploma Level Semester system Exam form submission Notice-2077-10-13.pdf  Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide-20771611633802.pdf  Diploma Regular Form_Print_White_Paper_Bothside-20771611633836.pdf  CTEVT, Exam Sheet Symbol No 20771611651927.xls

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-132021-01-27T07:24:18+05:45

छोटो अबधिको ३९० घन्टे सीपमूलक तालिम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2020-12-17T21:38:38+05:45

CLICK HERE TO VIEW NOTICE

छोटो अबधिको ३९० घन्टे सीपमूलक तालिम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना2020-12-17T21:38:38+05:45
Go to Top