संसोधित नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धमा ।

2023-08-28T10:27:22+05:45

भर्ना सुचना RESULT ANIMAL SCIENCE RESULT ELECTRICAL ENGINEERING RESULT PLANT SCIENCE RESUL CIVIL ENGINEERING

संसोधित नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धमा ।2023-08-28T10:27:22+05:45

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९

2022-09-11T16:54:54+05:45

A Cover Letter ELECTRICAL ENGG. CIVIL ENGG. PLANT SCIENCE ANIMAL SCIENCE  

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९2022-09-11T16:54:54+05:45

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० को लागि बिधार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

2022-08-01T18:03:14+05:45

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० को लागि बिधार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।2022-08-01T18:03:14+05:45

निशुल्क Local Road Supervisor तालिममा फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना ।

2022-05-25T17:38:08+05:45

निशुल्क Local Road Supervisor तालिममा फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना ।2022-05-25T17:38:08+05:45

तालिम केन्द्र निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

2022-04-30T18:33:53+05:45

तालिम केन्द्र निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।2022-04-30T18:33:53+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

2022-04-15T17:31:13+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |2022-04-15T17:31:13+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

2022-03-23T22:01:33+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना2022-03-23T22:01:33+05:45
Go to Top