तालिम केन्द्र निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

2022-04-30T18:33:53+05:45

तालिम केन्द्र निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।2022-04-30T18:33:53+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

2022-04-15T17:31:13+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |2022-04-15T17:31:13+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

2022-03-23T22:01:33+05:45

विधुत ल्याब उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना2022-03-23T22:01:33+05:45

भवन मर्मत सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

2022-02-08T10:36:13+05:45

भवन मर्मत सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |2022-02-08T10:36:13+05:45

भवन मर्मत सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

2022-01-23T14:44:48+05:45

भवन मर्मत सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।2022-01-23T14:44:48+05:45

Diploma Level Special Scholarship Semester system Exam Routine

2022-01-11T15:10:07+05:45

Diploma Level Special Scholarship Semester system Exam Routine Diploma Level Special Scholarship I-II, II-II & III-II & Biomedical Equipment Engg III Sem Exam Routine-2078-09-27  Diploma Level Special Scholarship & DBME Semester Final Exam Routine-2078-09-27.pdf

Diploma Level Special Scholarship Semester system Exam Routine2022-01-11T15:10:07+05:45
Go to Top